Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΙΤΕΑ...ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "ΜΑΪΑΜΙ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       Ιτέα 07-06-2016
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ &                                                                                                                      Αριθμ. πρωτ.: 426
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Διενέργειας δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος του καταστήματος πρώην «ΜΑΪΑΜΙ» με τις εγκαταστάσεις του και τον περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέας, (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.23/2017 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας με ΑΔΑ: 6ΞΕΥΟΡ0Θ-ΟΝ6).

Το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας προκηρύσσει δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές, για την παραχώρηση έναντι ανταλλάγματος χώρου κτίσματος εμβαδού 132,50 τ.μ. με τον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο εμβαδού 733,00 τ.μ., ευρισκομένου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Ιτέα στη θέση πρώην «ΜΑΙΑΜΙ».

Η δημοπρασία θα γίνει στην Ιτέα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας, την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 και η ώρα 10:00 και σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί, πλειοδότης η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, με τους ίδιους όρους.

Η πρώτη προσφορά του ανταλλάγματος ορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) μηνιαίως. Το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται μηνιαίως και εντός του α ́ δεκαπενθημέρου κάθε μήνα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής απευθυνόμενη προς το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας ποσού 5.000,00 €, ενώ για την ολοκλήρωση της πράξης παραχώρησης στον πλειοδότη απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου χρόνου, ποσού ίσου με το αντάλλαγμα έξι μηνών όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τον διαγωνισμό.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας στην οποία περιλαμβάνονται και οι λοιποί όροι του διαγωνισμού και είναι αναρτημένη στην ιστοστοσελίδα μας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΜΝΔΟΡ0Θ-8ΗΟ, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας. Αρμόδια υπάλληλος Αικ. Χαραλάμπους, τηλ. 2265032279 
.
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Φωκίδας

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια: