Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΑΝ.ΦΩ. ΑΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε.-Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε) ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αρ. 26/12/19-06-2019 απόφασή της Ε.Δ.Π.CLLD LEADER, η 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19, Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την ηλεκτρονική υποβολή από ενδιαφερόμενους φακέλων υποψηφιότητας επενδυτικών προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα, τροποποιήθηκε και παρατείνεται μέχρι την 16η/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας: www.anfok.gr


O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & TΗΣ Ε.Δ.Π. ΤΗΣ ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: