Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ: ΤΟ 1931 ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΔ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑ 10 ΝΑΥΤΙΚΑ ΜΙΛΙΑ

Με Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αιγιαλίτιδα ζώνη.
Το  Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ.) του 1931 της κυβέρνησης του Ελευθερί­ου Βενιζέλου, με το οποίο η Ελλάδα αποκτούσε κυρι­αρχία 10 ναυτικών μιλιών σε όλες τις θάλασσες «είς την περίμετρον της Επικρατείας».

H Ελλάδα έχει ήδη εύρος εθνικού ενα­έριου χώρου και εθνικών χωρικών υδάτων στα 10 μι­λιά από τις αρχές του 20ού αιώνα και... δεν το θυμάται!

Η επέκταση των χωρι­κών υδάτων στα 10 μίλια έγινε για τις τότε ανάγκες της αεροπλοΐας. Συγκεκρι­μένα, συντάχθηκε «όσον αφορά ζητήματα Αεροπορίας και Αστυνομίας αυτής», όπως επισημαίνεται στον τίτλο του...

Το «ξεχασμένο» διά­ταγμα βρίσκεται και σήμε­ρα αρχειοθετημένο στον επίσημο τόμο των νομικών πράξεων του κράτους και φυλάσσεται στο Αρχείο της Βουλής των Ελλήνων, στο κεντρικό κτίριο της Ολομέλειας, με τις ελληνικές κυ­βερνήσεις επί σειρά ετών να παραμένουν αδρανείς και ανίκανες να αξιοποιήσουν τα ατράνταχτα «εθνικά επιχειρήματα» έναντι των εχθρών της χώρας.
Να σημειωθεί ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη δημοσίευσή του, απεστάλη αμέσως από την κυβέρνηση του Ελευθερί­ου Βενιζέλου στη Γραμματεία τής τότε Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), που ήταν διεθνής οργανισμός προκάτοχος του ΟΗΕ, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου. Ανάλογες πράξεις άλλων χωρών, που πρωτοκολλήθηκαν στη Γραμματεία της ΚτΕ, περιήλθαν στη συνέ­χεια στη δικαιοδοτική κατοχή του νεοϊδρυθέντος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά τον Β' Παγκό­σμιο Πόλεμο.

Κι όμως, το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει το εύρος των εθνικών χωρικών υδάτων στα 10 ναυτικά μίλια «σε όλες τις θάλασσες της επικράτειας», ευθυγραμμίζοντας τα χωρικά ύδατα με τον ήδη από τότε καθορισμένο εναέριο χώρο 10 μιλιών, παραμένει πανίσχυρο «διπλωματικό όπλο» στα συρτάρια του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περιμένοντας την αναβίωση ακόμα ενός «εθνικού κεκτημένου» που... ξεχάστηκε στον χρόνο! Το ΠΔ. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Σεπτεμβρίου 1931, με πολίτευμα προεδρευομένης δημοκρατίας, και φέρει την υπογραφή του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Ζαΐμη. Η κυβέρνηση εξουσιοδοτού­σε «τον αρμόδιο επί της Αεροπορίας υπουργό Α. Ζάννα να δημοσιεύσει και να εκτελέσει την απόφαση»...

Τα εθνικά χωρικά ύδατα είναι έκτοτε 10 μίλια! Ξεκινώντας από τα 10 μίλια, η Ελλάδα έχει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια, όποτε και όταν το αποφασίσει, μονομερώς.

Το Διάταγμα

Το πλήρες κείμενο του Προεδρικού Διατάγματος, δημοσιευμένου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ), αριθμός φύλ­λου 328 / «Τεύχος Πρώ­τον» / 18 Σεπτεμβρίου 1931, με τίτλο «Περί κα­θορισμού πλάτους χωρι­κών υδάτων, όσον αφο­ρά τα ζητήματα Αεροπορίας και Αστυνομίας αυτής», που ορίζει «το πλάτος ζώνης των χω­ρικών υδάτων είς δέκα ναυτικά μίλια από των ακτών της επικρατείας», έχει ως εξής:

«Έχοντες υπ΄ όψιν τα άρ­θρα 2 και 9 του νόμου 5017 “περί Πολιτικής Αεροπο­ρίας”, δημοσιευθέντος εις το υπ' αρ. 158 της 13.631 φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (τεύ­χος Α), ως και το άρθρον 1 του νόμου 2569 της 19.431 “περί κυρώσεως της Δι­εθνούς Συμβάσεως Αεροπορίας”, δημοσιευθέντoς εις το υπ' αρ. 68 φύλ­λον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 26.4.21, προτάσσει του Ημετέρου της Αεροπορίας υπουρ­γού, αποφασίσαμε καί διατάσσομεν:

Με βάση αυτό, η χώρα έχει δικαίωμα μονομερούς επέκτασης

Ορίζομεν το πλάτος της ζώνης των Χωρικών Υδάτων της αναφερομένης εν τω άρθρων 2 του νόμου 5017 εις δέκα ναυτικά μί­λια από των ακτών της Επικρατείας. Εις τον Ημέτερον επί της Αεροπορίας Υπουργόν ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος.
Εν Δεκελεία τη 6η Σεπτ. 1931
Ο Πρόεδρος της Δημο­κρατίας Αλέξανδρος Ζαΐμης
Ο επί της Αεροπορίας Υπουργός Α Ζάννας».

Το αναξιοποίητο πλεονέκτημα και με ποιον τρόπο μπορεί να φέρει αποτελέσματα

Η ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του Π.Δ. του 1931 «λύνει τα χέρια» της ελληνικής διπλωματίας ως θέση αφετηρίας στις όποιες κινήσεις επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, όπως επιτάσσει η παρακαταθήκη του απελθόντος υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, παρά την προσωρινή αναδίπλωση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τις οξείες αντιδράσεις της Άγκυρας και την επικίνδυνη αλλαγή πλεύσης    (επέκταση με την έγκριση του Κοινοβουλίου και όχι με Προεδρικό Διάταγμα), με πρόσχημα τη συνολική και όχι τμηματική εφαρμογή του μέτρου.

Ωστόσο, παραμένει όπλο στη φαρέτρα του πρωθυπουργού και ΥΠΕΞ Αλ Τσίπρα στην προγραμματιζόμενη συνάντησή του με τον πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, αυτομάτως επιλύει όλα τα θέματα που έχουν προκύψει με τη δήθεν ανισομέρεια του ισχύοντος εύρους των εθνικών χωρικών υδάτων (παράτυπα ισχύουν τα 6 μίλια) και του εθνικού εναέριου χώρου, που είναι στα 10 μίλια Όμως και η Ουάσινγκτον μπορεί να αντιληφθεί διαφορετικά απ' ό,τι στο παρελθόν το ζήτημα αυτό, καθώς με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ θα μπορούσε να συναξιοποιήσει με την Ελλάδα τα πλεονεκτήματα ενός ευρύτερου χώρου εναερίων κινήσεων.

Τη δεκαετία του '90 η Ουάσινγκτον εί­χε σοβαρές επιφυλάξεις για τη δήθεν ελλη­νική δυσαρμονία να αναγνωρίζεται διαφορετικό εύρος χωρικών υδάτων και εναέριου χώρου. Με δηλώσεις του ο τότε Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα Νίκολας Μπερνς είχε διατυπώσει άκομψα την αμερικανική θέση.

Το εύρος του ελληνικού εναέριου χώ­ρου είχε μπει στο στόχαστρο της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή με τον Νί­κολας Μπερνς να δηλώνει (Ιανουάριος 1998) πως «οι Ην. Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο 10 μιλιών» και ακόμα ότι «η χώρα του δεν θεωρεί παραβιάσεις (από τουρκικά μαχητικά) όσες γίνονται μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων» (!), ενώ τόνιζε πως «τα 10 μίλια είναι κάτι που διεκδικεί η Ελλάδα από καιρό» (και αδιάβαστος...).

Η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε διά στόματος του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλου και του τότε κυβερνητικού εκπροσώπου Δημήτρη Ρέππα, οι οποίοι ανέφεραν ότι «ο εναέριος χώρος των 10 μιλιών δεν είναι κάτι που διεκδικεί η Ελλάδα από καιρό, αλλά είναι ο εθνικός εναέριος χώρος τον οποίο ούτε η Τουρκία έχει νομικά αμφισβητήσει μέχρι στιγμής»...

Στον αντίποδα, ο τότε υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου υποστήριξε ότι «υπάρχει ένα πρόβλημα που οφείλεται στο διαφορετικό εύρος των χωρικών υδάτων και του εναέριου χώρου, πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ώστε στο μέλλον οι δύο χώροι να ταυτιστούν»!

Τέτοιες παρανοήσεις αίρονται με το Προεδρικό Διάταγμα του 1931, που ορίζει ότι ο εναέριος και ο θαλάσσιος χώρος όχι μόνο ταυτίζονται αλλά και το εύρος τους είναι 10 μίλια εδώ και 90 χρόνια...


Να σημειωθεί ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, μετά τη δημοσίευσή του, απεστάλη αμέσως από την κυβέρνηση του Ελευθερί­ου Βενιζέλου στη Γραμματεία τής τότε Κοινωνίας των Εθνών (ΚτΕ), που ήταν διεθνής οργανισμός προκάτοχος του ΟΗΕ, και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου. Ανάλογες πράξεις άλλων χωρών, που πρωτοκολλήθηκαν στη Γραμματεία της ΚτΕ, περιήλθαν στη συνέ­χεια στη δικαιοδοτική κατοχή του νεοϊδρυθέντος Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά τον Β' Παγκό­σμιο ΠόλεμοΚι όμως, το Προεδρικό Διάταγμα που ορίζει το εύρος των εθνικών χωρικών υδάτων στα 10 ναυτικά μίλια «σε όλες τις θάλασσες της επικράτειας», ευθυγραμμίζοντας τα χωρικά ύδατα με τον ήδη από τότε καθορισμένο εναέριο χώρο 10 μιλιών, παραμένει πανίσχυρο «διπλωματικό όπλο» στα συρτάρια του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, περιμένοντας την αναβίωση ακόμα ενός «εθνικού κεκτημένου» που... ξεχάστηκε στον χρόνο! Το ΠΔ. δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 18 Σεπτεμβρίου 1931, με πολίτευμα προεδρευομένης δημοκρατίας, και φέρει την υπογραφή του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας Αλέξανδρου Ζαΐμη. Η κυβέρνηση εξουσιοδοτού­σε «τον αρμόδιο επί της Αεροπορίας υπουργό Α. Ζάννα να δημοσιεύσει και να εκτελέσει την απόφαση»...

Δεν υπάρχουν σχόλια: